Przejdź do treści

22.01.2020

Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego coraz bliżej zakończenia

IMGW-PIB wraz partnerami z Arcadis i MGGP wkracza w ostatni etap prac nad projektem dotyczącym przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). To jeden z najważniejszych projektów jakie są realizowane w Instytucie od 2017 roku. Jego wykonanie powierzono Centrom Modelowania Powodziowego i Suszy IMGW-PIB, przy wsparciu innych komórek organizacyjnych IMGW-PIB na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Głównym przeznaczeniem MZP i MRP jest prezentacja obszarów zagrożenia powodziowego, czyli terenów, na których powódź może mieć miejsce oraz  konsekwencji społecznych i gospodarczych, przy założeniu określonego prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Mapy stanowią ważne źródło informacji dla mieszkańców i administracji na danym obszarze przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Mogą też być wsparciem w procesie wprowadzenia normatywów, określających zasady ubezpieczenia ludzi i majątku trwałego na terenach zagrożonych powodzią. Każdy z mieszkańców Polski może sprawdzić czy obszar jaki zamieszkuje zagrożony jest powodzią.

Na mapach prezentowane są informacje na temat poziomu zagrożenia powodziowego: głębokości wody, rzędnych zwierciadła wody czy rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych. Znajduje się tam również dane o potencjalnych negatywnych skutkach powodzi, m.in. wysokości potencjalnych strat powodziowych, szacunkowej liczbie mieszkańców zagrożonych powodzią, zalanych budynkach, możliwych stratach w środowisku, dziedzictwie kulturowym i działalności gospodarczej.

Podstawą prawną do opracowania strategicznych dla Polski MZP i MRP jest Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwana "Dyrektywą Powodziową" i jej transpozycja do  ustawy  Prawo Wodne, wraz z rozporządzeniem MGMiŻŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2031).

"To wielkie przedsięwzięcie, które wymaga stosownej metodyki, zasobów technologicznych oraz właściwej analizy. Wieloletnie doświadczenie specjalistów Instytutu zapewnia jakość i profesjonalizm realizacji." powiedział dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego publikowane są na stronie systemu ISOK: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html