Przejdź do treści
Badania i Nauka

Projekty naukowe i badawcze

Numer projektu: PLSN.01.01-IP.01-0001/23
Tytuł projektu: PROADAPT – POGRANICZE PRZYJAZNE KLIMATOWI -  Wspomaganie decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu.
Cele: Celem głównym projektu PROADAPT jest wspieranie pogranicza przyjaznego klimatowi poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu oraz wspieranie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
Cele szczegółowe projektu:
1.    Wspomaganie decyzji w zakresie planowania działań adaptacyjnych
2.    Angażowanie samorządów i mieszkańców obszaru wsparcia w planowanie i realizację działań adaptacyjnych
3.    Promowanie działań na rzecz współpracy, wspólnych rozwiązań i wymiany dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Rezultaty: W ramach realizacji projektu partnerzy stworzą wspólnie platformę wspomagania decyzji dla JST i mieszkańców pogranicza w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Zostaną również opracowane analizy klimatyczne dla 11 powiatów obszaru wsparcia.
Ponadto zostaną sporządzone 3 plany adaptacji do zmian klimatu dla wybranych gmin, oraz powstanie opracowanie poświęcone odtworzeniu korytarzy ekologicznych. W projekcie zaplanowano realizacje lokalnych działań adaptacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem BZI.
W ramach projektu powstanie również Sieć Kompetencji Klimatycznych składająca się z dwóch centrów wraz z pokazowymi działaniami adaptacyjnymi. Zaplanowano rozbudowę lokalnego monitoringu klimatycznego i założenie farm wodnych.
Ponadto w projekcie planuje się liczne szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne, pikniki, oraz inne działania promocyjne w tym materiały edukacyjne. Działania te przyczynią  się do podnoszenia świadomości i promocji zachowań proekologicznych w celu wspomagania decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu.
Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2027
Strona projektu: www.proadapt.info
Partner Wiodący IMGW-PIB
Kierownik Projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytucja finansująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
Wartość projektu: 1 221 230,12 €,
Dofinansowanie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 – 80%
Dotacja wkładu własnego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 20%
Instytucje/Jednostki realizujące: SAPOS gGmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Fundacja Natura Polska


logotypy

 

Numer projektuUMO-2023/49/B/ST10/02690
Tytuł projektu: Transport i transformacja alkaliczności całkowitej z rzek kontynentalnych – brakujące elementy do zrozumienia zmienności pH w Morzu Bałtyckim
Prowadzący: dr hab. Karol Paweł Kuliński (Lider Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk)
Prowadzący w IMGW-PIB: dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB
Termin zakończenia: 31.12.2024
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

NCN logotyp

 

Numer projektuMEiN/2024/1/DIR
Tytuł projektu: Narodowy Operator Danych - zapewnienie dostępu do danych satelitarnych z satelitów Sentinel oraz dostępnych danych z satelitów współpracujących w ramach programu COPERNICUS w 2024 r.
Prowadzący: dr Bożena Łapeta
Termin zakończenia: 31.12.2024
Instytucja finansująca: MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

MNiSW logotyp

 

Tytuł projektu: POPDOW - Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.
Termin zakończenia: 30.06.2025
Strona projektu: https://odrapcu.pl/projekt-opdow/o-projekcie-popdow/
Kierownik Projektu: Małgorzata Kozak - Dymarska
Instytucja finansująca: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Instytucje/Jednostki realizujące: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW).

Listy sprawdzające w zakresie działań środowiskowych i społecznych dla kontraktu 4A.3.2 - Legnica (zip) >>
Listy sprawdzające w zakresie działań środowiskowych i społecznych dla kontraktu 4A.3.2 - Grudziądz (zip) >>
Listy sprawdzające w zakresie działań środowiskowych i społecznych dla kontraktu 4A.3.2 - Dobryszyce (zip) >>
Listy sprawdzające w zakresie działań środowiskowych i społecznych dla kontraktu 4A.3.2 - Lesko (zip) >>
Listy sprawdzające w zakresie działań środowiskowych i społecznych dla kontraktu 4A.3.2 - Michałków (zip) >>
Listy sprawdzające w zakresie działań środowiskowych i społecznych dla kontraktu 4A.3.2 - Przelewice (zip) >>
EMP Contract 4A-3-2 (zip) >>

I. Kontrakt 4A.3.1modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD
Kontrakt dotyczy modernizacji 8 stacji radarowych (Legionowo, Rzeszów, Ramża, Pastewnik, Świdwin, Poznań, Gdańsk, Brzuchania) oraz budowy 2 nowych stacji (Użranki, Góra Św. Anny) na terenie Polski razem tworzących sieć POLRAD.

A. Aktualności:
Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne na stacjach radarowych w Brzuchani, Użrankach, na Górze Św. Anny oraz w Ramży.

B. Dokumenty kontraktowe:
1.    Ogólny Plan Zarządzania Środowiskiem – Wytyczne dla Wykonawcy Kontraktu 4A.3.1
2.    Lista sprawdzająca Legionowo 4A.3.1/a.1.1 – prace antykorozyjne na wieży
3.    Lista sprawdzająca Legionowo 4A.3.1/a.1.2 – prace modernizacyjne na wieży
4.    Lista sprawdzająca Legionowo 4A.3.1/a.2 – budowa magazynu, remonty budynków badawczego i energetycznego
5.    Lista sprawdzająca Rzeszów 4A.3.1/b
6.    Lista sprawdzająca Świdwin 4A.3.1/c
7.    Lista sprawdzająca Pastewnik 4A.3.1/d
8.    Lista sprawdzająca Poznań 4A.3.1/e
9.    Lista sprawdzająca Ramża 4A.3.1/f
10.   Lista sprawdzająca Brzuchania 4A.3.1/g.1 – rozbiórka wieży
11.   Szczegółowy Plan Zarządzania Środowiskiem 4A.3.1/g.2 – budowa stacji radaru meteorologicznego w Brzuchani
12.   Lista sprawdzająca Góra Świętej Anny 4A.3.1/i
13.   Lista sprawdzająca Nowy Gdańsk 4A.3.1/j 
14.   Szczegółowy Plan Zarządzania Środowiskiem 4A.3.1/h – budowa stacji radaru meteorologicznego w Użrankach


Numer projektu: Agreement-00114/2022
Tytuł projektu: RadClim BSR - Towards a radar climatology in the Baltic Sea Region - identifying stakeholder needs
Prowadzący w IMGW-PIB: dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB
Termin zakończenia: 31.01.2024
Instytucja finansująca: Swedish Institute seed funding for cooperation projects in the Baltic Sea region
Instytucja/Jednostka realizująca: Lund University (Lider), University od Tartu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Stockholm Environment Institute Tallin, DWD, Finnish Meteorological Institute

swedish institute logo

 

Numer projektu: Digital-2022-Cloud-AI-02
Tytuł projektu: RODEO - Zapewnienie otwartego dostępu do publicznych danych meteorologicznych oraz rozwój udostępnionej i połączonej infrastruktury danych na potrzeby rozwoju produktów i usług informacyjnych.
Prowadzący w IMGW-PIB: dr Michał Marosz
Termin zakończenia: 31.12.2025
Instytucja finansująca: European Commision (rep. EU)
Instytucja/Jednostka realizująca: ILMATIETEEN LAITOS (FMI) (Lider), DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT (DMI), EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF), ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT (OMSZ), ZENTRALANSTALT FUR METEOROLOGIE UNDGEODYNAMIK (ZAMG), KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT-KNMI (KNMI), LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS UN METEOROLOGIJAS CENTRS SIA (LVGMC), EUMETNET GROUPEMENT D INTERET ECONOMIQUE (EUMETNET), METEOROLOGISK INSTITUTT (Met Norway), ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A. (ANM), VEDURSTOFA ISLANDS (IMO), TNSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKIWODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (IMGW-PIB), INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE (IRM/ KMI) .


eu_co_funded_en

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

 

Numer projektu: PLSN.04.01.00-14-0152/19
Tytuł projektu: WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym.
Termin zakończenia: 31.12.2022
Strona projektu: http://wikt.info/home,1.html
Partner Wiodący IMGW-PIB
Kierownik Projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucje/Jednostki realizujące: SAPOS gemeinnützige GmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja; Fundacja Natura Polska

Interreg - logologo WFOSiGW


Numer projektu: 2018/30/Q/ST8/00341
Tytuł projektu: Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek.
Prowadzący: dr hab. Bogdan Józef Rosa
Termin zakończenia: 23.09.2023
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ncn-logo

​​

Numer projektu: POIR.04.02.00-00-D019/20-00
Tytuł projektu: ACTRIS– Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych
Celem projektu jest: rozbudowa infrastruktury ACTRIS; dostarczenie wysokiej jakości danych i zwiększenie dostępności do nich w zakresie zmienności czasowej i przestrzennej aerozoli w atmosferze oraz poszerzenie wiedzy w kilku głównych obszarach: zmiany klimatu, ograniczenie widzialności, problemy z jakością powietrza, poprawa analiz meteorologicznych, poprawa prognoz pogody i jakości powietrza, zakwaszenie opadów i osadów, biologia oceanów, prawidłowa analiza i weryfikacja danych satelitarnych.
Prowadzący: dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (lider)
Prowadzący w IMGW-PIB: dr Leszek Ośródka
Termin zakończenia: 30.09.2023
Instytucja finansująca: EFRR w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Instytucja/Jednostka realizująca: Lider: Uniwersytet Wrocławski, Partnerzy: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski
Dofinansowanie projektu z UE: 11 616 598,24 PLN
Całkowity budżet projektu: 17 103 485,27 zł

Ocena funkcjonalności Wind Profilera LAP3000 do badań atmosfery.pdf

arctis finansowanie     actris logo

 

Numer projektu:  MEiN/2022/1/DIR
Tytuł projektu: Narodowy Operator Danych - zapewnienie dostępu do danych satelitarnych z satelitów Sentinel oraz dostępnych danych z satelitów współpracujących w ramach programu COPERNICUS w latach 2022-2023
Prowadzący: dr Bożena Łapeta
Termin zakończenia: 31.12.2023
Instytucja finansująca: MEiN – Ministerstwo Edukacji i Nauki
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Numer projektu: CE1670
Tytuł projektu: TEACHER-CE " Wspólne działania na rzecz zwiększenia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu w Europie Środkowej", ang. „joinT Efforts to increase water management Adaptation to climate CHanges in central EuRope”.
Prowadzący: dr Barbara Čenčur Curk.
Termin zakończenia: 28/02/2022.
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej, Interreg CENTRAL EUROPE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt dofinansowany w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn „PNW” w latach 2020-2022; umowa nr 5158/INTERREG CE/2020/2
Cel projektu: Opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi skupiającego się na zarządzaniu zasobami wodnymi przy uwzględnieniu kwestii zmian klimatu. Dotyczy m.in. prewencji zagrożeń związanych z powodziami/deszczami nawalnymi/suszami, metod małej retencji oraz ochrony zasobów wodnych poprzez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem gruntów.
Instytucja/Jednostka realizująca: Univerza v Ljubljani (UL), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner (IU), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU), Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE, Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (MTDWD), Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Česká zemědělská univerzita v Praze (CULS).
Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html

 

logo

      MEiN logo
 

Numer projektu: 2017/27/B/ST8/00555
Tytuł projektu: Analiza przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek
Prowadzący: dr hab. Bogdan Józef Rosa
Termin zakończenia: 18/07/2022
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 14
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ncn-logo

 

 

 


Numer projektu: 2017/27/N/ST10/02230
Tytuł projektu: Dystrybucja 90Sr i 137Cs w organizmach fauny i flory obszarów polarnych w aspekcie topniejących lodowców jako wtórnego źródła izotopów pochodzenia antropogenicznego (90Sr and 137Cs distribution in fauna and flora organisms of polar areas in the aspect of meting glacier as a derivate source of isotopes of anthropogenic origin)
Prowadzący: dr Michał Saniewski
Termin zakończenia: 31.07.2021
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ncn-logo


 

 

Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00069/17
Tytuł projektu: NEYMO–NW – akronim; Nysa Łużycka/Lausitzer Neiße – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód; ang. Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka (Climate and hydrological modelling, analysis and projection of water resources in low water conditions) (NEYMO–NW – Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Klimamodellierung und hydrologische Modellierung, Analyse und Prognose der Wasserressourcen beim Niedrigwasser)
Prowadzący: dr inż. Mariusz Adynkiewicz–Piragas
Termin zakończenia: 31.03.2021
Strona projektu: http://neymo.imgw.pl/
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

neymo     wfos

 

Numer projektu: COST Action CA17109
Tytuł projektu: Understanding and modelling compound climate and weather events (DAMOCLES)
Prowadzący: dr Katarzyna Starosta
Termin zakończenia: 13/09/2022
Instytucja finansująca: środki UE, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, Projekty European Cooperation in Science and Technology.
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

cost-logo

Numer projektu: RPMP.02.01.02–12–0966/17
Tytuł projektu: Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku HISTKLIM (Digitization of meteorological measurements ond observations conducted In Malopolska region from the 19th to the 20th century)
Prowadzący: dr hab. Agnieszka Wypych
Termin zakończenia: 29.07.2021
Strona projektu: https://histklim.imgw.pl
Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rodzaj projektu: Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020/oś priorytetowa 2/2.1/2.1.2
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

rpmp

 

Numer projektu: CE 1101
Tytuł projektu: Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA (Akronim: AIR TRITIA) ang. Uniform approach to the air pollution management system for functional urban area in Tritia Region
Prowadzący: dr Petr Jancik
Termin zakończenia: 30.11.2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej -  projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (INTERREG Central Europe), budżet – MNiSW,
Instytucja/Jednostka realizująca: VŠB – Technical University of Ostrava, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. with its office at, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością with its office at, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Mesto Žilina, Miasto Opole, Miasto Rybnik, Statutární město Opava, Statutární město Ostrava with its office at, Žilinská univerzita v Žiline.

 

air-tritia

Numer projektu: POPC.02.03.01–00–0024/27
Tytuł projektu: System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)
Opis projektu: http://sat4envi.imgw.pl/
Instytucja finansująca: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Wartość projektu: 17 903 900 zł, wkład Funduszy Europejskich: 15 152 070,57 zł
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Agencja Kosmiczna.  
Termin zakończenia: 24.03.2021
Prowadzący: Agnieszka Dobrowolska

logo funduszy UE

 

 

 

 

Numer projektu: 730960
Tytuł projektu: SeaDataCloud – dalszy rozwój europejskiej infrastruktury do zarządzania morskimi i oceanicznymi danymi (SeaDataCloud – Further developing the pan–European infrastructure for marine and ocean data management)
Prowadzący: dr Michèle Fichaut
Termin zakończenia: 31/10/2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej–Curie)
Instytucja/Jednostka realizująca: INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), Aarhus Universitet, Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie (ENEA), Alfred Wegener Institute Helmhotz Centre for Polar and Marine Research (AWI), ALL–RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION–WORLD DATA CENTRE (RIHMI–WDC), HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR), Hellenic Centre for Marine Research, Hellenic National Oceanographic Data Centre (HCMR/HNODC), Instituto Espanol De Oceanografia (IEO), Instituto Hidrografico (IHPT), INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, International Council For The Exploration Of The Sea (ICES), Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale Di Oceanografia E Di Geofisica Sperimentale (OGS), JRC –JOINT RESEARCH CENTRE– EUROPEAN COMMISSION, Mariene Informatie Service Maris Bv (Maris), Natural Environment Research Council, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University), Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI), Universite de Liege, VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW (VLIZ)

sea_data_cloud  horizon-2020

Numer projektu: CE968
Tytuł projektu: RAINMAN "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem intensywnych opadów deszczu" ang. "Integrated Heavy Rain Risk Management"
Prowadzący: dr hab. Uwe Muller
Termin zakończenia: 30/06/2020
Instytucja finansująca: City of Vienna Municipal Department 27 European Affairs, środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Projekt w ramach programu Unii Europejskiej, Inny program (Interreg CENTRAL EUROPE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Hrvatske Vode (HRVode); Croatian Waters, Jihočeský kraj (SoBoh); Region of South Bohemia, Közép–Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (MTDWD); Middle Tisza District Water Directorate, Leibniz–Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER) (Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development), Sächsisches Staatsministerium des Innern (SMI), Umweltbundesamt GmbH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i., VÚV TGM, v.v.i., Pracoviště Praha

rainman logo    logo wfosigw

 

Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00078/17
Tytuł projektu: TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu (TRANSGEA – Cross–border cooperation in the field of local adaptation activities to climate change)
Prowadzący: dr Mariusz Adynkiewicz–Piragas
Termin zakończenia: 30/06/2020
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Fundacja Natura Polska, GÜSA e.V, Verein für grenzüberschreitende Vernetzung sozialer Arbeit, SAPOS gemeinnützige GmbH  

transgea logo   intereg  wfos

 

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091
Tytuł projektu: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko–czeskiego pogranicza (Akronim: HEALTHAIR) ang. Impact of air pollution on the health of the population in the area ofthe Polish-Czech borderland.
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Siemiątkowski
Termin zakończenia: 31/03/2020
Strona projektu: https://www.icimb.lukasiewicz.gov.pl/healthair/pl/
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (Interreg V–A Republika Czeska–Polska), budżet – MNiSW
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

cz_pl_logo
 
Numer projektu: First TEAM/2016–1/6
Tytuł projektu: Numeryczne prognozy pogody dla zrównoważonej Europy (Numerical weather prediction for sustainable Europe)
Prowadzący: dr Zbigniew Piotrowski
Termin zakończenia: 31/03/2020
Instytucja finansująca: FnRNP
Rodzaj projektu: Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, inny program (First TEAM 2016–1/6)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

logo FNP

 

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118
Tytuł projektu: Wspólne czesko–polskie pomiary transportu transgranicznych zanieczyszczeń powietrza – AIR BORDER ang.Joint Czech–Polish transboundary air pollution measurements
Prowadzący: dr Petr Jancik
Termin zakończenia: 29/02/2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (Interreg V–A Republika Czeska–Polska), budżet – MNiSW
Instytucja/Jednostka realizująca: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Bezpečnostně technologický klastr, z. s  

cz_pl_logo

 

Informacje o finansowaniu projektów naukowych i badawczych IMGW-PIB: