Przejdź do treści
Instytut

Projekty współfinansowane ze środków UE

 

Numer projektu: Digital-2022-Cloud-AI-02

Tytuł projektu: RODEO - Zapewnienie otwartego dostępu do publicznych danych meteorologicznych oraz rozwój udostępnionej i połączonej infrastruktury danych na potrzeby rozwoju produktów i usług informacyjnych.

Prowadzący w IMGW-PIB: dr Michał Marosz

Termin zakończenia: 31.12.2025

Instytucja finansująca: European Commision (rep. EU)

Instytucja/Jednostka realizująca: ILMATIETEEN LAITOS (FMI) (Lider), DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT (DMI), EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF), ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT (OMSZ), ZENTRALANSTALT FUR METEOROLOGIE UNDGEODYNAMIK (ZAMG), KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT-KNMI (KNMI), LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS UN METEOROLOGIJAS CENTRS SIA (LVGMC), EUMETNET GROUPEMENT D INTERET ECONOMIQUE (EUMETNET), METEOROLOGISK INSTITUTT (Met Norway), ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A. (ANM), VEDURSTOFA ISLANDS (IMO), TNSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKIWODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (IMGW-PIB), INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE (IRM/ KMI) .

logo eu_co_funded_en


 

Numer projektu: PLSN.04.01.00-14-0152/19

Tytuł projektu: WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym.

Termin zakończenia: 31.12.2022

Strona projektu: http://wikt.info/home,1.html

Partner Wiodący IMGW-PIB

Kierownik Projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucje/Jednostki realizujące: SAPOS gemeinnützige GmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja; Fundacja Natura Polska

 

Interreg - logologo WFOSiGW


 

Numer projektu: CE1670

Tytuł projektu: TEACHER-CE " Wspólne działania na rzecz zwiększenia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu w Europie Środkowej", ang. „joinT Efforts to increase water management Adaptation to climate CHanges in central EuRope”.

Prowadzący: dr Barbara Čenčur Curk.

Termin zakończenia: 28/02/2022.

Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej, Interreg CENTRAL EUROPE –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), dofinansowanie z MEiN.

Cel projektu: Opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi skupiającego się na zarządzaniu zasobami wodnymi przy uwzględnieniu kwestii zmian klimatu. Dotyczy m.in. prewencji zagrożeń związanych z powodziami/deszczami nawalnymi/suszami, metod małej retencji oraz ochrony zasobów wodnych poprzez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem gruntów.

Instytucja/Jednostka realizująca: Univerza v Ljubljani (UL), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner (IU), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU), Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE, Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (MTDWD), Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Česká zemědělská univerzita v Praze (CULS).

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html

 

logo


 

Numer projektu: POIR.04.02.00-00-D019/20-00

Tytuł projektu: ACTRIS– Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

Celem projektu jest: rozbudowa infrastruktury ACTRIS; dostarczenie wysokiej jakości danych i zwiększenie dostępności do nich w zakresie zmienności czasowej i przestrzennej aerozoli w atmosferze oraz poszerzenie wiedzy w kilku głównych obszarach: zmiany klimatu, ograniczenie widzialności, problemy z jakością powietrza, poprawa analiz meteorologicznych, poprawa prognoz pogody i jakości powietrza, zakwaszenie opadów i osadów, biologia oceanów, prawidłowa analiza i weryfikacja danych satelitarnych.

Prowadzący: dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (lider)

Prowadzący w IMGW-PIB: dr Leszek Ośródka

Termin zakończenia: 30.09.2023

Instytucja finansująca: EFRR w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Instytucja/Jednostka realizująca: Lider: Uniwersytet Wrocławski, Partnerzy: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski

Dofinansowanie projektu z UE: 11 616 598,24 PLN

Całkowity budżet projektu: 17 103 485,27 zł

 

arctis finansowanie     actris logo


 

Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00069/17

Tytuł projektu: NEYMO–NW – akronim; Nysa Łużycka/Lausitzer Neiße – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód; ang. Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka (Climate and hydrological modelling, analysis and projection of water resources in low water conditions) (NEYMO–NW – Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Klimamodellierung und hydrologische Modellierung, Analyse und Prognose der Wasserressourcen beim Niedrigwasser)

Prowadzący: dr inż. Mariusz Adynkiewicz–Piragas

Termin zakończenia: 31.03.2021

Strona projektu: http://neymo.imgw.pl/

Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

 

neymo     wfos


 

Numer projektu: RPMP.02.01.02–12–0966/17

Tytuł projektu: Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku HISTKLIM (Digitization of meteorological measurements ond observations conducted In Malopolska region from the 19th to the 20th century)

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Wypych

Termin zakończenia: 29.07.2021

Strona projektu: https://histklim.imgw.pl

Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rodzaj projektu: Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020/oś priorytetowa 2/2.1/2.1.2

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

 

rpmp


 

Numer projektu: CE 1101

Tytuł projektu: Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA (Akronim: AIR TRITIA) ang. Uniform approach to the air pollution management system for functional urban area in Tritia Region

Prowadzący: dr Petr Jancik

Termin zakończenia: 30.11.2020

Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej -  projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (INTERREG Central Europe), budżet – MNiSW,

Instytucja/Jednostka realizująca: VŠB – Technical University of Ostrava, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. with its office at, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością with its office at, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Mesto Žilina, Miasto Opole, Miasto Rybnik, Statutární město Opava, Statutární město Ostrava with its office at, Žilinská univerzita v Žiline.

 

air-tritia


 

Numer projektu: POPC.02.03.01–00–0024/27

Tytuł projektu: System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)

Opis projektu: http://sat4envi.imgw.pl/

Instytucja finansująca: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wartość projektu: 17 903 900 zł, wkład Funduszy Europejskich: 15 152 070,57 zł

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Agencja Kosmiczna.  

Termin zakończenia: 24.03.2021

Prowadzący: Agnieszka Dobrowolska

 

logo funduszy UE


 

Numer projektu: 730960

Tytuł projektu: SeaDataCloud – dalszy rozwój europejskiej infrastruktury do zarządzania morskimi i oceanicznymi danymi (SeaDataCloud – Further developing the pan–European infrastructure for marine and ocean data management)

Prowadzący: dr Michèle Fichaut

Termin zakończenia: 31/10/2020

Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej–Curie)

Instytucja/Jednostka realizująca: INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), Aarhus Universitet, Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie (ENEA), Alfred Wegener Institute Helmhotz Centre for Polar and Marine Research (AWI), ALL–RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION–WORLD DATA CENTRE (RIHMI–WDC), HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR), Hellenic Centre for Marine Research, Hellenic National Oceanographic Data Centre (HCMR/HNODC), Instituto Espanol De Oceanografia (IEO), Instituto Hidrografico (IHPT), INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, International Council For The Exploration Of The Sea (ICES), Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale Di Oceanografia E Di Geofisica Sperimentale (OGS), JRC –JOINT RESEARCH CENTRE– EUROPEAN COMMISSION, Mariene Informatie Service Maris Bv (Maris), Natural Environment Research Council, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University), Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI), Universite de Liege, VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW (VLIZ)

 

sea_data_cloud  horizon-2020


 

Numer projektu: CE968

Tytuł projektu: RAINMAN "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem intensywnych opadów deszczu" ang. "Integrated Heavy Rain Risk Management"

Prowadzący: dr hab. Uwe Muller

Termin zakończenia: 30/06/2020

Instytucja finansująca: City of Vienna Municipal Department 27 European Affairs, środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Projekt w ramach programu Unii Europejskiej, Inny program (Interreg CENTRAL EUROPE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Hrvatske Vode (HRVode); Croatian Waters, Jihočeský kraj (SoBoh); Region of South Bohemia, Közép–Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (MTDWD); Middle Tisza District Water Directorate, Leibniz–Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER) (Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development), Sächsisches Staatsministerium des Innern (SMI), Umweltbundesamt GmbH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i., VÚV TGM, v.v.i., Pracoviště Praha

 

rainman logo    logo wfosigw


 

Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00078/17

Tytuł projektu: TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu (TRANSGEA – Cross–border cooperation in the field of local adaptation activities to climate change)

Prowadzący: dr Mariusz Adynkiewicz–Piragas

Termin zakończenia: 30/06/2020

Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Fundacja Natura Polska, GÜSA e.V, Verein für grenzüberschreitende Vernetzung sozialer Arbeit, SAPOS gemeinnützige GmbH  

 

transgea logo     wfos


 

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091

Tytuł projektu: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko–czeskiego pogranicza (Akronim: HEALTHAIR) ang. Impact of air pollution on the health of the population in the area ofthe Polish-Czech borderland.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Siemiątkowski

Termin zakończenia: 31/03/2020

Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (Interreg V–A Republika Czeska–Polska), budżet – MNiSW

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

 

cz_pl_logo


 

Numer projektu: First TEAM/2016–1/6

Tytuł projektu: Numeryczne prognozy pogody dla zrównoważonej Europy (Numerical weather prediction for sustainable Europe)

Prowadzący: dr Zbigniew Piotrowski

Termin zakończenia: 31/03/2020

Instytucja finansująca: FnRNP

Rodzaj projektu: Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, inny program (First TEAM 2016–1/6)

Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

 

logo FNP


 

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118

Tytuł projektu: Wspólne czesko–polskie pomiary transportu transgranicznych zanieczyszczeń powietrza – AIR BORDER ang.Joint Czech–Polish transboundary air pollution measurements

Prowadzący: dr Petr Jancik

Termin zakończenia: 29/02/2020

finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (Interreg V–A Republika Czeska–Polska), budżet – MNiSW

Instytucja/Jednostka realizująca: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Bezpečnostně technologický klastr, z. s  

 

cz_pl_logo