Przejdź do treści

26.10.2020

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – wyjątkowe narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem powodziowym – efektem projektu, którego liderem był IMGW-PIB

Każdego roku powodzie i podtopienia powodują zniszczenia w infrastrukturze, rolnictwie i przemyśle. Pośrednio uderzają również w biznes i usługi, zakłócając kanały dystrybucji oraz zwiększając koszty inwestycji. Każde tego typu zdarzenia to także osobiste dramaty ludzi, tracących cały swój dobytek, a często zdrowie lub życie.

Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożeń związanych z powodzią, ale odpowiednie planowanie i zarządzanie przestrzenią pozwalają ograniczać ich skutki. Dlatego powstały mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Powódź to jedno z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych, jakie występują w Polsce. Zagraża życiu i zdrowiu ludzi, przynosząc zwykle ogromne straty ekonomiczne i środowiskowe. Społeczności dotknięte powodzią jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat, po jej wystąpieniu borykają się ze skutkami klęski żywiołowej. Zapobieganie i ograniczanie powodzi jest jednym z najważniejszych zadań administracji państwowej i samorządów.

Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB:
"Według WHO od 1998 roku na całym świecie skutkami powodzi – bezpośrednio lub pośrednio – dotkniętych zostało ponad 2 miliardy ludzi. Europejska Agencja Środowiskowa podaje, że w latach 1980-2017 straty ekonomiczne z tytułu powodzi w samej Unii Europejskiej wyniosły łącznie blisko 160 miliardów Euro."

Poza budową i rozbudową infrastruktury przeciwpowodziowej, ważnym narzędziem do walki z powodzią jest zarządzanie ryzykiem jej wystąpienia. Najważniejszym elementem do weryfikacji zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi są właśnie powstałe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Z całym artykułem zapoznasz się w Obserwatorze Online:
obserwator.imgw.pl

F. Bazrin B-va on Unsplash