Przejdź do treści
Instytut

System Zarządzania Jakością

Systemy zarządzania jakością przyczyniły się do bieżącej znajomości aktualnych i przyszłych potrzeb klientów oraz schematów funkcjonowania Instytutu i procesów. IMGW-PIB analizuje różne wskaźniki jakości, raportuje je oraz podejmuje skuteczne działania.

Przyczyniamy się tym samym do rozwijania modelu pracy zespołowej. Z perspektywy czasu dostrzegany jest wpływ wdrożonego systemu zarządzania jakością na codzienną pracę oraz produkty IMGW-PIB.

Wdrożony w IMGW-PIB system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Instytutu, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym w dniu 15-11-2019 r. przez firmę TÜV NORD nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019.
Ponadto Instytut uzyskał certyfikaty w poniższych zakresach:

  • Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019-001;
  • Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłony Kraju (HMOK) nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019-002;
  • Technicznej Kontroli Zapór (TKZ) nr certyfikatu: AC090 100/1892/3654/2019-003.

IMGW-PIB posiada również akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące w zakresie:

  • Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej w zakresie wilgotności względnej, ciśnienia, temperatury (termometria elektryczna) wg normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02 akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AP 126;
  • Laboratorium Badawcze Wydziału Chemii w Centrum Technicznej Kontroli Zapór w zakresie pobierania wody i ścieków do badań chemicznych oraz wykonywania badań chemicznych, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AB 1388.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczych został wyznaczony przez Ministra Infrastruktury jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej w zakresie pełnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego.
W ramach meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego został wdrożony system zarządzania obejmujący: system zarządzania bezpieczeństwem SMS, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie ochroną.

Wszystkie wdrożone w IMGW-PIB systemy zarządzania podlegają ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu w celu podnoszenia jakości naszych produktów i usług.
Dyrektor IMGW-PIB ustanowił, wdrożył i opublikował Politykę Jakości IMGW-PIB oraz Politykę Bezpieczeństwa, które tworzą ramy do ustanawiania celów jakościowych na dany rok oraz wspierają NASZE strategiczne kierunki działalności.