Przejdź do treści
AAA
Kontrast
Instytut

Struktura organizacyjna

Poniżej lista jednostek IMGW-PIB

Dyrekcja IMGW-PIB:

Dyrektor
dr Przemysław Ligenza

Zastępca Dyrektora, Dyrektor Operacyjny 
mgr inż. Paweł Derek
 

W IMGW-PIB funkcjonują następujące Centra:

 • Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK)
 • Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)
 • Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (CMOLC)
 • Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ)
 • Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Siec Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)
 • Centrum Informatyki (CI)
 • Centrum Administracji (CA)

W IMGW-PIB istnieją ponadto następujące samodzielne jednostki:

 • Biuro Badań nad Klimatem Polski
 • Biuro Finansów
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Biuro Prawne
 • Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej
 • Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego
 • Zespół Kontroli
 • Wydział Współpracy z Zagranicą
 • Wydział Handlowy
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Teledetekcji Naziemnej
 • Wydział Organizacji Nauki
 • Zespół Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS)
 • Zespół Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zakład Teledetekcji Satelitarnej
 • Zakład Badań Morskich
 • Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku
 • Zakład Badań Środowiskowych
 • Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych
 • Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
 • Zakład Hydrologii
 • Zakład Ochrony Zasobów Wodnych
 • Zakład Monitorowania Jakości Powietrza
 • Pracownia Ewaporometrii
 • Pracownia Limnologii
 • Zespół Komunikacji (content@imgw.pl)

 

W skład Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju wchodzą:

 • Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
 • Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wraz z Zespołem w Szczecinie
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
 • Pracownia Prognoz Długoterminowych
 • Pracownia Biometeorologii
 • Pracownia Agrometeorologii
 • Zespół Organizacji

 

W skład Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju wchodzą:

 • Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Warszawie;
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, w nim:
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Gdyni
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, w nim:
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Krakowie
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, w nim:
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy we Wrocławiu
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Poznaniu
 • Zespół Organizacji

 

W skład Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego wchodzą:

 • Centralne Biuro Prognoz Lotniczych – Meteorologiczne Biuro Nadzoru
 • Zapasowe Biuro Prognoz Lotniczych w Krakowie, którego funkcję pełni Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 • Samodzielne stanowisko do spraw Lotniskowych Stacji Meteorologicznych
 • Zespół Organizacji.

 

W skład Centrum Technicznej Kontroli Zapór wchodzą:

 • Biuro Geotechniki Filtracji i Jakości Betonów Budowli Piętrzących, a w nim: Wydział w Gorzowie, Wydział w Legionowie, Wydział w Krakowie, Zespół w Katowicach
 • Biuro Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, a w nim: Wydział w Krakowie, Zespół w Katowicach, Zespół we Wrocławiu, Zespół w Gdyni, Zespół w Poznaniu, Zespół w Legionowie
 • Biuro Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń, a w nim: Zespół w Legionowie, Zespół w Krakowie, Zespół we Wrocławiu, Zespół w Katowicach
 • Wydział Pomiarów i Badań Specjalistycznych
 • Wydział Chemii
 • Wydział Organizacji

 

W skład Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej wchodzą:

 • Biuro Sieci Hydrologiczno-Meteorologicznej i Serwisu, a w nim:
  • Wydział Inspekcji Sieci Hydrologiczno-Meteorologicznej
  • Wydział Serwisu Systemów Pomiarowych
 • Wydział Koordynacji Ekspertyz Hydrologiczno-Meteorologicznych
 • Pracownia Promieniowania Słonecznego;
 • Wydział Organizacji
 • Biuro we Wrocławiu, a w nim: 
  • Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych
  • Wydział Serwisu Systemów Pomiarowych
  • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne
 • Biuro w Gdyni, a w nim:
  • Zespół Serwisu Morskiego
  • Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych
  • Wydział Serwisu Systemów Pomiarowych
  • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne
 • Biuro w Krakowie, a w nim:
  • Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych
  • Wydział Serwisu Systemów Pomiarowych
  • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne
 • Biuro w Warszawie, a w nim:
  • Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych
  • Wydział Serwisu Systemów Pomiarowych
  • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne

W skład Centrum Informatyki wchodzą:

 • Biuro Infrastruktury
 • Biuro Rozwoju
 • Biuro Helpdesk
 • Zespół Organizacji

 

W skład Centrum Administracji wchodzą:

 • Wydział w Gdyni
 • Wydział w Krakowie
 • Wydział w Poznaniu
 • Wydział w Warszawie
 • Wydział we Wrocławiu
 • Zespół Zarządzania Nieruchomościami
 • Zespół Bezpieczeństwa Energetycznego
 • Zespół Ochrony Przeciwpożarowej, BHP i Ochrony Mienia
 • Zespół Kancelarii Głównej
 • Wydział Organizacji.

 

W skład Biura Badań nad Klimatem Polski wchodzi Wydział Baz Danych.

 

W skład Biura Finansów wchodzą:

 • Wydział Planowania i Controllingu
 • Wydział Księgowości

 

W skład Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wchodzą:

 • Wydział Kadr
 • Wydział Płac
 • Zespół Szkoleń

 

W skład Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego wchodzą:

 • Zakład Prognoz Numerycznych COSMO
 • Zakład Prognoz Numerycznych ALADIN
 • Zakład Nowcastingu

 

W skład Biura Prawnego wchodzą:

 • Wydział Prawny, którego prace koordynuje Kierownik Biura Prawnego
 • Wydział Umów