Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona testowa

Przedmiot i zakres działania

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie pracnaukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach:

  1. meteorologii,
  2. hydrologii,
  3. oceanologii,
  4. gospodarki i inżynierii wodnej,
  5. jakości zasobów wodnych,
  6. gospodarki ściekowej,
  7. utylizacji osadów ściekowych.

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodoweji obronności Państwa w zakresie jego działania.

Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

  1. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizyki i chemii atmosfery, klimatologii, agrometeorologii, hydrologii, oceanologii, fizyki, chemii i biologii wody, hydrodynamiki wód, bilansowania i gospodarowania zasobami wodnymi, inżynierii wodnej i bezpieczeństwa budowli wodnych, ekonomiki, planowania i prognozowania w gospodarce i inżyniera wodnej oraz w meteorologii, hydrologii i oceanologii a także prowadzenie prac w zakresie procesów i czynników kształtujących jakość zasobów, wodnych i metod oczyszczania ścieków oraz utylizacji osadów;
  2. prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych sieci stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych;
  3. zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonych prac;
  4. opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa – wraz z prognozowaniem jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery;
  5. opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących dla potrzeb ochrony ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi;
  6. prowadzenie badań w zakresie ochrony przed żywiołowym działaniem sił przyrody;
  7. wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;
  8. konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu;
  9. doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych kadr oraz nadawanie stopni naukowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
  10. gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu; prowadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
  11. prowadzenie działalności wydawniczej;
  12. prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością;
  13. wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju, określonych odrębnymi przepisami;
  14. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;
  15. uczestniczenie w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend wyspecjalizowanych ONZ oraz prowadzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
  16. wykonywanie innych zadań zlecanych.