Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Nowości wydawnicze

2017 ROK RZEKI WISŁY. WISŁA I JEJ DORZECZE. ZAGOSPODAROWANIE HYROTECHNICZNE I WYKORZYTANIE GOSPODARCZE

Wojciech Majewski

IMGW-PIB 2018

Publikacja jest monografią popularnonaukową o charakterze inżynierskim. Celem autor było wszechstronne, obiektywne i przystępne przedstawienie obecnego stanu Wisły oraz jej zagospodarowania hydrotechnicznego w dorzeczu, zarówno pod względem liczby budowli, ich stanu technicznego, celu budowy, obecnego wykorzystania gospodarczego, jak i oddziaływania na środowisko. Punktem wyjścia monografii jest charakterystyka całego dorzecza Wisły oraz formułowanych w przeszłości programów rozwoju i przebiegu ich realizacji. Przedstawione są również propozycje zagospodarowania Wisły w relacji do spodziewanych w najbliższych dekadach zmian klimatycznych.

Książka stanowi istotną pozycję na rynku wydawniczym i jest interesującym zestawieniem wiedzy o obecnym i przyszłym zagospodarowaniu Wisły oraz jej dorzecza.

Link do spisu treści (pdf)

ZASOBY WÓD PŁYNĄCYCH POLSKI – UWARUNKOWANA, WYKORZYSTANIE, ZMIANY

Małgorzata Gutry-Korycka

IMGW-PIB 2018

Monografia ma na celu ilościową, a w mniejszym stopniu również jakościową, ocenę zasobów wód płynących Polski i ich wykorzystania w skali całego kraju oraz regionów, z uwzględnieniem wieloletniej dynamiki czasowej. Przedstawia problematykę zasobów w aspekcie globalnych zmian klimatu dla różnych scenariuszy klimatycznych i rozwoju gospodarczego kraju. Praca nawiązuje do książki Zasoby wodne i ich wykorzystanie autorstwa Gutry-Koryckiej, Sadurskiego, Kundzewicza, Pociask-Karteczki i Skrzypczyka z 2014 r. Niektóre problemy i prawidłowości wcześniej rozpoznane zostały pogłębione i rozszerzone o dane uwzględniające uwarunkowania polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz prawne, sprzyjające efektywnemu zarządzaniu i rozwojowi. Opracowanie stanowi syntetyczne ujęcie wiedzy o kształtowaniu zasobów wodnych Polski, ich wykorzystaniu w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Uchwycone prawidłowości i tendencje, wynikające z naturalnego i antropogenicznego rozwoju kraju i poparte przykładami, wskazują na nie zawsze korzystne przemiany zasobów wodnych.

Prezentowane opracowanie jest adresowane do hydrologów, geografów, geologów, ekonomistów i planistów zajmujących się szeroko ujętą gospodarką wodną, zwłaszcza wód śródlądowych płynących. Może być również uzupełnieniem literatury studentów wydziałów przyrodniczych, nauk geofizycznych i studiów technicznych oraz osób pracujących w służbach państwowych i samorządowych, zajmujących się zarządzaniem wodą.

Link do spisu treści (pdf)

Budowle piętrzące - eksploatacja i monitoring (okładka) BUDOWLE PIĘTRZĄCE – EKSPLOATACJA I MONITORING

pod red. Jana Wintera, Andrzeja Wity, Pawła Popielskiego i Edmunda Sieinskiego

IMGW-PIB 2017

Monografia jest wieloautorskim opracowaniem, zawierającym część z artykułów wygłoszonych w postaci referatów na XVII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór pod hasłem Budowle piętrzące – eksploatacja i monitoring, która odbyła się w dniach 19-22 września 2017 roku. Organizatorami konferencji byli: Politechnika Warszawska, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w IMGW-PIB oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Zebrane w książce artykuły podejmują trzy główne zagadnienia: badania, eksploatacja i utrzymanie budowli hydrotechnicznych, geotechnika w hydrotechnice oraz stan techniczny i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych. Autorami referatów są specjaliści z Polski i wielu krajów europejskich, m.in. Czech, Rumunii, Słowenii, Francji, Słowacji czy Rosji.

Książka zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu hydrotechniki opartą na najnowszych badaniach naukowych i rozwiązaniach stosowanych w Polsce, Europie i na świecie.

Link do spisu treści (pdf)

Związek między klimatycznym bilansem wodnym (okładka) ZWIĄZEK MIĘDZY KLIMATYCZNYM BILANSEM WODNYM A OCENĄ STANU WEGETACJI ROŚLIN OKREŚLONĄ NA PODSTAWIE DANYCH SATELITARNYCH NOAA

Małgorzata Kępińska-Kasprzak, Piotr Struzik, Przemysław Mager, Danuta Limanówka, Piotr Kilar, Robert Pyrc

IMGW-PIB 2017

Monografia przedstawia zależności pomiędzy dekadowymi i sezonowymi wartościami bilansu opadów i parowania (tj. KBW – klimatycznego bilansu wodnego), który używany jest często do oceny warunków wilgotnościowych w okresie wegetacji, a oceną stanu rozwoju roślin określoną metodami technik satelitarnych. Mimo powszechności stosowania KBW należy sobie zdawać sprawę z jego niedoskonałości. Wynika to przede wszystkim z braku informacji o faktycznej wielkości parowania – jednej z dwóch składowych tego wskaźnika. Wielkość parowania jest zwykle przyjmowana na podstawie wzorów opartych na formułach fizyczno-empirycznych, które są tylko przybliżeniem rzeczywistych wartości.

W książce przeanalizowano związek pomiędzy klimatycznym bilansem wodnym, a takimi wskaźnikami satelitarnymi jak: Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index), Wskaźnik Kondycji Roślin (VCI – Vegetation Condition Index), Termiczny Wskaźnik Kondycji Roślin (TCI – Thermal Condition Index) i Wskaźnik Zdrowotności Roślin (VHI – Vegetation Health Index). Badanie zależności zachodzących pomiędzy wymienionymi wskaźnikami a wartościami klimatycznego bilansu wodnego zostało przeprowadzone dla dwóch obszarów różniących się cechami środowiska przyrodniczego, a równocześnie dobrze charakteryzującymi zmienność warunków naturalnych obserwowanych na obszarze naszego kraju. Były to zlewnia Prosny, której cechy fizyczne oraz hydrologia i klimat są pod wieloma względami typowe dla znacznej części niżu polskiego oraz obszar zlewni Dunajca, Raby i prawostronnej zlewni różnicowej dorzecza Wisły między zlewniami Raby i Dunajca, obejmujące strefę gór (w tym Tatry) wraz z obszarami podgórskimi.

Opracowanie jest wynikiem realizacji projektu 619/N-COST/09/2010/0 finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do spisu treści (pdf)

okładka ksiązki Modelowanie gospodarki wodnej... MODELOWANIE GOSPODARKI WODNEJ NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KASKADY NYSY KŁODZKIEJ

Ryszard Kosierb

IMGW-PIB 2017

Monografia jest obszernym, szczegółowym opisem gospodarki wodnej prowadzonej w ostatnich latach w zlewni Nysy Kłodzkiej. Zawiera charakterystykę fizyczno-geograficzną zlewni, dane klimatyczne i hydrologiczne oraz informacje o historycznych wezbraniach. Autor zaprezentował w książce opracowany model hydrologiczno-gospodarczy, który pozwala optymalniej gospodarować pojemnościami zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej, co zostało potwierdzone szczegółowymi wynikami symulacji.

Książka wnosi nowe spojrzenie na zarządzanie zbiornikami retencyjnymi i kierowana jest przede wszystkim do specjalistów zajmujących się w praktyce gospodarką wodną. Wiele przedstawiony w niej wniosków może być traktowanych jako zapisy, które można bezpośrednio implementować do instrukcji prowadzenia gospodarki wodnej na zbiornikach.

Link do spisu treści (pdf)

okładka książki Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego WSPÓŁCZESNE KIERUNKI W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Jerzy Zwoździak

IMGW-PIB 2017

Książka jest próbą opracowania podejścia systemowego w zarządzaniu jakością powietrza, wskazującą stan obecny oraz wytyczającą pewne drogi rozwoju. Wskazano rozwiązania istotne dla kształtowania polityki ochrony atmosfery, m.in.: regulacje prawno-administracyjne, mechanizmy rynkowe i finansowe, negocjowane porozumienia, dobrowolne zarządzanie i odpowiedzialność korporacyjna społeczna oraz programy wspierające, jak i zestaw działań koniecznych do opracowania skutecznych lokalnych programów ochrony powietrza.

Ze względu na to, że obecnie pyły zawieszone w atmosferze o średnicach cząstek poniżej 10 μm, 2,5 μm czy 1 μm, tzw. PM10, PM2.5, PM1 stanowią największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miast, w dalszych częściach monografii omówiono możliwości rozpowszechnienia w Polsce, na szczeblach administracyjnych, modelowania receptorowego w systemach zarządzania jakością powietrza. Przedstawiono różne techniki modelowania, by ostatecznie skoncentrować się na najnowszym podejściu, tj. technice dodatniej faktoryzacji macierzy. Na konkretnym przykładzie przedstawiono możliwości obliczeniowe tą techniką oraz wskazano wyzwania dla użytkowników, związane m.in. z wyborem liczby czynników, ich interpretacją i oceną niepewności uzyskanych wyników modelowania.

Link do spisu treści (pdf)

okładka książki Woda w inżynierii środowiska WODA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Wojciech Majewski

IMGW-PIB 2017

Książka przedstawia złożoną problematykę wody w inżynierii środowiska, odwołując się do wielu dyscyplin naukowych, takich jak: hydrologia, hydraulika, fizyka, hydrochemia, geografia, hydrobiologia, ekologia czy przestrzenne zagospodarowanie. Intencją autora było możliwie wszechstronne przybliżenie czytelnikowi problemów związanych z wodą. Monografia w dużej mierze dotyczy aspektów technicznych, głównie w ujęciu inżynierskim. Stanowi kompendium wiedzy o wodzie, jaką inżynier o specjalności inżynieria środowiska powinien posiadać, aby móc prawidłowo wykonywać swój zawód. Chodzi tu nie tylko o wiedzę dotyczącą zasobów wodnych Polski i na świecie, ale też sposobów ich wykorzystania, jak również uwarunkowań organizacyjnych i prawnych. Bardzo interesującym elementem pracy jest autorski słownik angielsko-polski terminów związanych z hydrologią, gospodarkę wodną i inżynierią środowiska. Pozycja kierowana do szerokiego kręgu czytelników: uczniów, studentów, naukowców, techników i specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką wody w środowisku.

Link do spisu treści (pdf)

okładka książki Metody określania zmienności... METODY OKREŚLANIA ZMIENNOŚCI CHARAKTERYSTYK URZĄDZEŃ, UKŁADÓW I CZUJNIKÓW TERMOMETRYCZNYCH AUTOMATYCZNYCH STACJI METEOROLOGICZNYCH DLA PROGRAMU MONITORINGU JAKOŚCI POMIARÓW

Kazimierz Różdżyński

IMGW-PIB 2017

Książka wydana w serii Monografie IMGW-PIB – Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna. Prezentuje ona, przeprowadzone na danych archiwalnych PSHM, masowe badania wyników długookresowych pomiarów porównawczych temperatury powietrza, przy użyciu standardowych termometrów stacyjnych i elektronicznych urządzeń termometrycznych automatycznych stacji meteorologicznych, które umożliwiły poznanie zjawiska mikrozmienności charakterystyk tych urządzeń oraz pozwoliły na określenie jego cech jakościowych i ilościowych.

W książce przedstawiono narzędzie do badania zjawiska mikrozmienności charakterystyk na szeregach czasowych danych operacyjnych, pozyskanych w programie pomiarów porównawczych, zrealizowanym w standardach WMO, tj. procedurę szablonowego postępowania analityczno-obliczeniowego. Narzędzie to może być zastosowane do określania i kontrolowania rozwoju niepożądanych zjawisk, takich jak dryf lub mikrozmienność charakterystyk wejścia/wyjścia, niepostrzeżenie niweczących wiarygodność analogowych urządzeń pomiarowych automatycznych stacji meteorologicznych eksploatowanych w PSHM.

Link do spisu treści (pdf)

MONOGRAFIA DOLNEJ WISŁY

Wojciech Majewski

IMGW-PIB 2016

Książka szczegółowo przedstawia całokształt problemów gospodarki wodnej dolnej Wisły na tle całego dorzecza rzeki. Podstawowym celem autora była prezentacja szeroko pojętych problemów gospodarki wodnej z uwzględnieniem reżimu hydrologicznego, warunków klimatycznych, infrastruktury hydrotechnicznej oraz hydroenergetycznej dolnej Wisły i jej dopływów, jak również zagospodarowania terenu i pokrycia terenu zlewni, ale przede wszystkim jej gospodarczego wykorzystania. W monografii omówiono również stan ekologicznego całego obszaru zlewni dolnej Wisły, z uwzględnieniem programu NATURA 2000.

Istotnym celem monografii było przedstawienie długofalowej perspektywy rozwoju dolnej Wisły i jej dorzecza, biorąc pod uwagę planowany rozwój gospodarczy kraju i związane z tym przestrzenne zagospodarowanie. Ważnym elementem monografii jest określenie wpływu spodziewanych zmian klimatycznych na zagospodarowanie Wisły i jej dorzecza oraz możliwe kierunki działań inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb gospodarki wodnej. Przy przedstawieniu stanu perspektywicznego uwzględniono obowiązujące unijne uwarunkowania, w szczególności Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Powodziową.

Książka stanowi kompletne, aktualne kompendium wiedzy na temat Wisły w dolnym odcinku jej biegu i kierowane jest zarówno do naukowców i specjalistów jak również studentów i uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat Królowej Polskich Rzek.

Link do spisu treści

WYBRANE PROBLEMY PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA W WARUNKACH KRYZYSOWYCH

Pod redakcją Macieja Maciejewskiego, Tomasza Walczykiewicza i Magdaleny Kwiecień

IMGW-PIB 2016

Monografia podsumowująca XIII Ogólnopolską Szkołę Nadzwyczajnych Zagrożeń, zorganizowaną w Oddziale Krakowskim IMGW-PIB w dniach 7-9 października 2014 r. To cykliczne wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, w tym naturalnych i antropogenicznych, oraz popularyzację tego tematu. Większość z zamieszczonych w monografii rozdziałów jest wynikiem wygłoszonych podczas Szkoły referatów i prezentacji.

Przedstawione w monografii referaty kontynuują problematykę podjętą na szkole w roku 2012 r., dotyczącą ryzyka w nadzwyczajnych zagrożeniach. Wywoływały one żywe dyskusje w czasie trwania szkoły. Są one przykładem tego, że istnieje potrzeba wymiany wiedzy, informacji i doświadczenia w tym zakresie. W książce dużą uwagę poświęcono nowym zagrożeniom technologicznym, które mogą mieć wysoce niepożądane konsekwencje (zjawiska związane z pogodą kosmiczną, zagrożenia ery cyfrowej i ery zaawansowanych technologii, w tym zagrożenia cybernetyczne). Zaprezentowano nowe rozwiązania w zakresie monitorowania wilgotności gleby z wykorzystaniem czujników COSMOS oraz ich praktycznego zastosowania w leśnictwie, rolnictwie, meteorologii, hydrologii i geologii. Przedstawiono propozycje i rozwiązania w planowaniu i zarządzaniu w warunkach kryzysowych, które potwierdzają, że w Polsce podejmuje się inicjatywy realizujące priorytety zapisane w Ramowym planie działań z Hyogo.

Link do spisu treści

 

PROBLEMY PLANOWANIA W GOSPODARCE WODNEJ I OCENY STANU HYDROMORFOLOGICZNEGO RZEK

Pod redakcją Tomasza Walczykiewicza

IMGW-PIB 2016

Monografia podsumowująca XXIV i XXV Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej, z lat 2014 i 2015, w czasie których głównymi tematami problemowymi były hydromorfologia rzek i planowanie w gospodarce wodnej.

Książkę poświęcono zagadnieniom planowania w gospodarce wodnej, w tym aspektom strategicznym tego procesu, inwestycjom oraz planowaniu wynikającemu z polityki wodnej Unii Europejskiej. Poruszono również problematykę braku konsekwencji w realizacji przyjmowanych planów, zagadnień związanych z przepisami prawa oraz danych stanowiących podstawę wszelkich działań planistycznych.

Zaprezentowano rozwiązania dotyczące monitoringu środowiska wodnego, metod i technik pomiarowych pozwalających na ocenę zmian w korytach rzecznych w konsekwencji zmian hydromorfologicznych. W monitoringu hydromorfologicznym rzek niezwykle istotne są informacje charakteryzujące warunki geograficzne i przyrodnicze obszaru zlewni badanej rzeki lub rzek. Na warunki i ich kształtowanie istotny wpływ mają oddziaływania antropogeniczne, a zwłaszcza czynniki decydujące o charakterystyce społeczno-gospodarczej zlewni.

Przedstawiono również metody określania przepływów charakterystycznych poniżej zbiorników retencyjnych oraz reguły sterowania zbiornikiem przeciwpowodziowym. Scharakteryzowano metodyki oceny wpływu inwestycji na środowisko wodne i dokonano analizy znaczenia stanu hydromorfologicznego cieków dla eutrofizacji Bałtyku.

Link do spisu treści

 

DYNAMIKA CZĄSTEK INERCYJNYCH W PRZEPŁYWACH TURBULENTNYCH

Bogdan Rosa

IMGW-PIB 2016

Monografia dotyczy badania dynamiki cząstek inercyjnych w przepływach turbulentnych. Szczegółowa analiza tego zjawiska jest bardzo ważna, gdyż przepływy wielofazowe i transport turbulentny towarzyszą wielu zjawiskom zachodzącym w środowisku naturalnym oraz są powszechnie wykorzystywane w różnych procesach technologicznych.

W pracy skupiono się głównie na modelowaniu przepływów wielofazowych charakterystycznych dla mikrofizyki chmur. Ilościowe zbadanie tych procesów jest ważne w kontekście opracowania możliwie dokładnych parametryzacji dla mezoskalowych prognoz pogody. Narzędziem badawczym zastosowanym w pracy były tzw. bezpośrednie symulacje numeryczne, do których wykorzystano specjalny program komputerowy, charakteryzujący się dużą efektywnością obliczeniową i pracujący na maszynach wieloprocesorowych z modelem pamięci rozproszonej. Symulacje opisane w monografii dotyczą głównie procesów chmurowych, mają jednak charakter ogólny i mogą posłużyć jako referencja do opisu innych procesów fizycznych. Z tego względu książka ma praktyczne zastosowanie, a opisane w niej metody, procedury i uzyskane wyniki z pewnością zainteresują specjalistów zajmujących się modelowaniem matematycznym.

Monografia jest wynikiem kilkuletniej działalności naukowo-badawczej dra Bogdana Rosy, zapoczątkowanej w 2006 r. na uniwersytecie w Delaware (USA) o kontynuowanej po 2008 r, w IMGW-PIB w Warszawie.

Link do spisu treści

 

EKSPLOATACJA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH – DIAGNOSTYKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM

Pod redakcją Jana Wintera i Andrzeja Wity

IMGW-PIB 2015

Monografia jest kolejnym wydawnictwem IMGW-PIB traktującym o bezpieczeństwie zapór, będą jednocześnie podsumowaniem XVI Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, która obyła się w dniach 29 września – 2 października 2015 roku w Wierchomli Małej.

Pierwsza część książki dotyczy zjawisk erozji wewnętrznej budowli ziemnych. Poszczególne artykuły opracowało międzynarodowe grono specjalistów skupionych w Grupie Roboczej ds. Erozji Wewnętrznej Europejskiego Klubu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór. Przedstawiono przypadki katastrof i awarii zapór ziemnych, ich przebieg oraz przyczyny, prezentując wnioski praktyczne dla prawidłowego projektowania i eksploatacji. Zamieszczono rozważania teoretyczne, jak również testy i modele pozwalające na prawidłową ocenę zachodzących w budowlach ziemnych zjawisk pod kątem profilaktyki potencjalnych zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Druga część wydawnictwa, pt. Badania, eksploatacja i utrzymanie zapór, zawiera wiele interesujących opisów badań zapór, przeprowadzonych z wykorzystaniem nowych technik pomiarowych i obserwacyjnych, oraz rozważania teoretyczne. Czytelnik w tej części znajdzie między innymi przykłady zastosowań badań termicznych, geofizycznych oraz skaningu laserowego, zarówno dla zapór ciężkich betonowych jak i ziemnych.

Trzecia część monografii dotyczy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska i urządzeń wodnych innych niż zapory. Zaprezentowano problematykę sedymentacji w zbiornikach zaporowych oraz badania osadów pod kątem ich zawartości, szczególnie kumulacji zanieczyszczeń z grupy substancji priorytetowych. W części tej znajdują się również artykuły, które są przykładem raportów z badań stanu technicznego budowli ze wskazaniem sposobu renowacji i działań utrzymaniowych – w szczególności śluz i kanałów. Przedyskutowano też wpływ geometrii obwałowań przeciwpowodziowych na ich stateczność oraz zarekomendowano możliwości stosowania przesłon z zawiesin biopolimerowych.

Link do spisu treści

 

KLIMAT A SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA

Pod redakcją Haliny Lorenc i Zbigniewa Ustrnula

PTGeof, IMGW-PIB 2015

Inicjatywa zorganizowania w maju 2015 r. konferencji pt. „Klimat a społeczeństwo i gospodarka” przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, we współpracy z IMGW-PIB, była odzewem na pytania stawiane w środowisku naukowym – jakie znaczenie mają i co oznaczają dla Polski rezultaty badań zawarte w V raporcie IPCC opublikowane w 2013 i 2014 r., a co wykazują badania nad klimatem Polski prowadzone w naszym kraju?

Publikacja pokonferencyjna prezentuje wyniki badań różnych środowisk naukowych nad zmianami klimatu w Polsce na tle projekcji klimatycznych w skali globalnej opublikowanych przez IPCC. Autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ zmiany klimatyczne mają na warunki ogólnośrodowiskowe, na wrażliwe dziedziny życia gospodarczego i społeczeństwo; jakie będą konsekwencje polityki klimatycznej Polski i czy w ogóle jest opracowana i prowadzona taka polityka. Co mówią zwolennicy i co mówią sceptycy?

Prace stanowiące treść niniejszej publikacji pokazują zarówno globalne oceny, jak i aktualny i przyszły stan klimatu Polski, jego charakterystyczne wielkości, ewolucję i wymiar obserwowanych zmian na skutek postępującego ocieplania się klimatu.

Link do spisu treści

 

ROZWÓJ METEOROLOGII RADAROWEJ W POLSCE

Irena Tuszyńska

IMGW-PIB 2015

Opracowanie przedstawia drogę polskiej meteorologii radarowej, podążającej za światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie zgodnie z możliwościami, jakie nam oferowano w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, w warunkach realiów życia społeczno-gospodarczego w Polsce.

W celu przybliżenia zagadnień związanych z meteorologią radarową nakreślono okoliczności, w których pojawił się radar meteorologiczny. Przedstawiono procesy przemian, a także kierunki badań prowadzonych w zakresie meteorologii radarowej przez okres 50 lat, tj. od momentu jej powstania, jako dziedziny badawczej w polskiej meteorologii, zmierzającej do zgłębienia wiedzy na temat zjawisk zachodzących w atmosferze, do czasów obecnych.

Jedyne na rynku wydawniczym kompendium wiedzy o historii, rozwoju, metodologii i przyszłości meteorologii radarowej w Polsce.

Link do spisu treści

 

BIOINDYKATORY MAKROFITOBENTOSOWE W KLASYFIKACJI STANU ŚRODOWISKA MORSKIEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

Tamara Zalewska

IMGW-PIB 2015

Monografia dotycząca badań o charakterze podstawowym z zakresu bioakumulacji metali ciężkich i izotopów promieniotwórczych w roślinach makrofitobentosowych z opracowaniem metody klasyfikacji i oceny stanu środowiska morskiego, bazującym na wynikach przeprowadzonych badań.

W pracy omówiono metodę klasyfikacji i oceny stanu środowiska trzech jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych oraz jednej części obszaru morza otwartego w polskiej strefie ekonomicznej w zakresie skażenia metalami ciężkimi: Pb, Cd, Ni i Hg oraz izotopem promieniotwórczym – 137Cs. Metoda ta bazuje na zastosowaniu roślin makrofitobentosowych jako bioindykatorów przy wykorzystaniu ich zdolności do bioakumulowania zarówno metali ciężkich, jak i radionuklidów. Porównano zdolności bioakumulacyjne gatunków reprezentujących zarówno makroalgi należące do plechowców (Thallophyta), jak i rośliny naczyniowe (Tracheophyta). Dokonano wyboru gatunków roślin makrofitobentosowych, które zostały wskazane jako bioindykatory dla oceny stanu środowiska wybranych obszarów. Wykorzystując wyznaczone w pracy współczynniki biokoncentracji wyznaczono stężenia odniesienia w roślinach makrofitobentosowych, określających warunki referencyjne wyznaczające granicę pomiędzy dobrym i nieodpowiednim stanem środowiska w zakresie skażenia metalami ciężkimi i promieniotwórczym izotopem cezu.

Link do spisu treści

 

WYTYCZNE WYKONYWANIA BADAŃ, POMIARÓW, OCEN STANU TECHNICZNEGO I STANU BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ

Pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwinńkiego

IMGW-PIB 2015

Opracowanie przedstawiające jednolitą metodologię postępowania przy ocenach i kontrolach budowli piętrzących, kierowane do specjalistów związanych z tą problematyką. W książce, po opisie najbardziej typowych zagrożeń budowli piętrzących, przedstawiono ogólny zakres działań niezbędnych do opracowania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa. Zakres ten obejmuje wskazówki dotyczące obserwacji wizualnych, niezbędnych badań i pomiarów kontrolnych, metod analizy i interpretacji wyników. Ze względu na specyfikę wałów przeciwpowodziowych odrębnie omówiono zakres działań dla tych obiektów. Ponadto w załącznikach przedstawiono rozszerzone informacje dotyczące niektórych aspektów wykonywania ocen i kontroli. Załączniki zawierają również opisy nowoczesnych metod pomiarowych, których zastosowanie rekomendowane jest w sytuacjach wykraczających poza rutynowe działania. W końcowej części przedstawiono prawne aspekty wykonywania ocen i kontroli oraz zaproponowano wzory i formularze do sporządzania ocen i protokołów kontroli.

Prezentowane wytyczne uzyskały pozytywne opinie zarządców i właścicieli budowli piętrzących (Krajowego Zarządy Gospodarki Wodnej, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych), a także Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Link do spisu treści

Zakupu publikacji wydawnictwa IMGW-PIB w formie drukowanej można dokonać poprzez sklep internetowy https://sklep.imgw.pl/. Część pozycji dostępna jest również w formie elektronicznej na platformie e-publikacje Nauki Polskiej (https://www.epnp.pl/uczelnia/instytut_meteorologii_i_gospodarki_wodnej).