Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Nauka i edukacja / Działalność statutowa / Główne zadania statutowe IMGW-PIB w obszarze nauki

Główne zadania statutowe IMGW-PIB w obszarze nauki

Wyciąg zadań z Statutu IMGW-PIB z dnia 30.08.2011 r.

Rozdział 2.

Zadania Instytutu

§6

Statutowymi zadaniami Instytutu są:

(…)

3) prowadzenie ciągłych, kompleksowych prac badawczych i rozwojowych wszelkich procesów oraz zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze, celem doskonalenia metodycznego, kompleksowego systemu przewidywania ich potencjalnych skutków oraz dla potrzeb inżynierii i gospodarki wodnej;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu, o którym mowa w pkt 1-3.

(…)

§8

Instytut w ramach zadań statutowych prowadzi:

1) prace badawczo-rozwojowe, a także wdrożeniowe na rzecz rozwoju państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących;

2) prace naukowo-badawcze;

Pomiary i obserwacje, a także opracowuje ekspertyzy i prognozy na zamówienie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych i fizycznych w zakresie hydrologii, meteorologii, klimatologii, oceanologii, inżynierii oraz gospodarki wodnej.

§9

Realizując zadania statutowe Instytut w szczególności:

1) prowadzi:

(…)

b) doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz nadaje stopnie i tytuły naukowe na podstawie odrębnych przepisów,

c) działalność wydawniczą;

2) może prowadzić:

(…)

b) badania w zakresie jakości wód i powietrza oraz chemizmu opadów,

c) badania w zakresie klimatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz współdziała z innymi instytucjami w zakresie monitoringu klimatu;

(…)

4) Wykonuje pomiary, badania oraz opracowuje oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących (…)

(…)

6) sporządza ekspertyzy w zakresie hydrologii, meteorologii, klimatologii, oceanologii, inżynierii i gospodarki wodnej;

7) wykonuje badania, analizy składu i czystości wód i ścieków;

8) upowszechnia informacje naukowe i techniczne z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;

9) opracowuje instrukcje i metodyki pomiarów, prowadzi prace normalizacyjne i unifikacyjne, związane z działalnością statutową

§10

(…)

3) Instytut może podejmować działania służące promocji i upowszechnieniu wyników badań i prac rozwojowych, a także tworzonych w ramach działalności statutowej produktów.