Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Kontrola zapór / Zakład Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Zakład Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Zakład Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących realizuje prace związane z techniczną kontrolą i bezpieczeństwem budowli piętrzących wodę. Budowle te jako pracujące w zróżnicowanych i zmiennych warunkach wymagają stałego monitoringu.

Główne zadania realizowane w Zakładzie Ocen to:

  • Wykonywanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wszystkich klas. obejmujących następujące działania:

  • Analizę, weryfikację i interpretację pomiarów przemieszczeń i zjawisk filtracyjnych oraz innych niezbędnych badań specjalistycznych,

  • Wizje lokalne i przeglądy okresowe na budowlach,

  • Dokonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa poszczególnych elementów budowli (podłoża, korpusu, urządzeń przeciwfiltracyjnych, urządzeń drenażowych, urządzeń do przepuszczania wody, skarp i najbliższego otoczenia oraz urządzeń pomiarowych),

  • Dokonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa całej budowli,

Oceny wykonywane są zgodnie z „Wytycznymi wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę” opracowanymi przez OTKZ.

  • Dokonanie oceny przydatności do użytkowania, przedstawienie zaleceń w zakresie bieżącej eksploatacji, niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych oraz ewentualnych zaleceń ograniczających eksploatację budowli.

  • Prowadzenie kontroli poprawności działania automatycznych systemów pomiarowych (ASTKZ) zainstalowanych na budowlach piętrzących,

  • Opiniowanie projektów budowlanych nowych i modernizowanych obiektów hydrotechnicznych pod kątem zgodności z wymaganiami Rozporządzenia MŚ z dnia 20 kwietnia 2007 r.

  • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budowli piętrzących wynikających z przepisów art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Dane kontaktowe:

Kierownik
mgr inż. Anna Żebrowska
tel.  (22) 56-94-521
kom.  503-122-364
e-mail: anna.zebrowska@imgw.pl