Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Badania i pomiary

Dla wyznaczania wielkości przemieszczeń wykorzystujemy różne techniki i metody geodezyjne, które prowadzą do wyznaczenia:

  • bezwzględnych przemieszczeń pionowych – na podstawie wykonywanych okresowo pomiarów metodami niwelacji precyzyjnej w sieciach reperów odniesienia i reperów kontrolowanych,

  • bezwzględnych przemieszczeń pionowych płyt piezoreperów magnetycznych – na podstawie pomiarów niwelacyjnych w oparciu o wyznaczone przemieszczenia reperów kontrolowanych,

  • bezwzględnych przemieszczeń poziomych – na podstawie okresowych pomiarów kątowo-liniowych w sieciach punktów odniesienia i punktów kontrolowanych.

  • przemieszczeń względnych za pomocą szczelinomierzy, pochyłomierzy, inklinometrów i wahadeł.

Wyniki pomiarów po obróbce danych są podstawą przeprowadzenia odpowiednich analiz stałości punktów odniesienia i wyznaczenia ostatecznych wielkości przemieszczeń i odkształceń. Wielkości przemieszczeń dokumentowane są w bazach danych.

Zakład realizuje również zadania związane z tematyką :

  • projektowania sieci geodezyjnych do wyznaczania przemieszczeń,

  • projektowanie wyposażenia obiektów w aparaturę kontrolno – pomiarową do wyznaczania przemieszczeń względnych i zmian pochyleń.

  • inwentaryzacje budowli hydrotechnicznych, wykonywanie numerycznych planów sytuacyjno-wysokościowych,

  • prowadzenie baz danych geodezyjnych i dokumentacji fotograficznej.