Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Badania i pomiary

Analiza składu chemicznego wód i ścieków

 • Parametry fizykochemiczne:
  • temperatura pobranej próbki (A)
  • pH (A)
  • przewodność elektryczna właściwa (A)
  • barwa
  • mętność
  • zawiesina ogólna (A)
  • substancje rozpuszczone
  • sucha pozostałość
  • straty przy prażeniu
  • zasadowość ogólna
  • związki azotu (azot azotanowy, azotynowy, amonowy, Kjeldahla, ogólny) (A)
  • związki fosforu (ortofosforany, fosfor ogólny) (A)
  • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
  • tlen rozpuszczony
  • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr (A), ChZT-Mn – utlenialność)
  • ogólny węgiel organiczny (OWO)
  • twardość ogólna (A)
  • chlorki (A)
  • siarczany (A)
  • surfaktanty anionowe
  • substancje ekstrahujące się eterem naftowym
 • Metale Fe (A), Mn (A), Ca (A), Mg (A), K (A), Na (A), Zn (A), As, Cd (A), Cr (A), Cu (A), Co, Ni (A), Hg, Pb (A), Al, Cr+6 (A)
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(WWA)
 • Pestycydy chloroorganiczne
 • Polichlorowane bifenyle (PCB)