Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Mgr Krzysztof Lubomirski

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją w dziedzinie oceanografii fizycznej. W Oddziale Morskim w Gdyni pracował w latach: od 1975 do 1997 i od 2003 do chwili obecnej. Zatrudniony jako st. specjalista, w pierwszym okresie pracy zajmował się zagadnieniami naukowo – badawczymi z dziedziny meteorologii i oceanologii, brał udział w rejsach naukowo badawczych na Bałtyku, był odpowiedzialny za ich przygotowanie i realizację. W 1976 roku brał udział w międzynarodowym eksperymencie badawczym „Lubiatowo-76” jako kierownik meteorologicznej ekipy pomiarowej. W 1978 roku jako kierownik ekipy brał udział w pomiarach lotniczo-sondażowych ruchu powietrza i jego wpływu na rozprzestrzenianie się pyłów w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej. W latach 1979 – 1980 uczestniczył w wyprawie polarnej na Spitsbergen. Po powrocie, w 1981 r. objął stanowisko kierownika Sekcji Pomiarów Aerologicznych w Obserwatorium Aerologicznym w Łebie, pełniąc jednocześnie funkcję z-cy kierownika Obserwatorium. W tym okresie 2-krotnie wdrażał nowe techniki pomiarowe oraz uczestniczył w szkoleniach zagranicznych w firmie Vaisala, zakończonych certyfikatem umiejętności obsługi serwisowej systemu sondażowego DigiCORA. W 1992 roku powrócił do Gdyni do pracy w Ośrodku Oceanografii i Monitoringu Bałtyku i ponownie zajął się sprawami rejsów morskich w ramach realizowanej przez Oddział służby oceanograficznej oraz monitoringu Bałtyku, będąc jako p.o. kierownika Zespołu Fizyki Morza, odpowiedzialnym za ich przygotowanie techniczne i merytoryczne wykonanie programu. Z ramienia Oddziału Morskiego uczestniczył w budowie statku badawczego r/v Baltica.

Od 1997 do 2003 r. pracował w Instytucie Morskim w Gdańsku. Pracując w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej zajmował się między innymi pomiarami geofizycznymi dna morskiego, aktywnie uczestniczył w pracach związanych z budową i obsługą boi pomiarowej. Uczestniczył w wielu projektach naukowych i komercyjnych. Był odpowiedzialny za wiele prac wykonywanych na rzecz gospodarki morskiej. Kierował ekipą pomiarową wykonującą przekroje „mokre” na polskich rzekach w ramach projektu finansowanego przez Bank Światowy. Powróciwszy do pracy w Oddziale Morskim w 2003 roku objął bezpośredni nadzór nad realizacją umowy komercyjnej o wartości ponad 2 mln zł podpisanej z RZGW Gdańsk, której celem było wyznaczenie terenów zalewowych nieobwałowanych rzek dorzecza dolnej Wisły oraz rzek Przymorza. Aktywnie uczestniczył w jej przygotowywaniu tj: opracowywaniu założeń merytorycznych, harmonogramu realizacji i kalkulacji kosztów a także brał udział we wszystkich fazach rozmów i negocjacji przed ostatecznym podpisaniem tej umowy. W trakcie jej realizacji brał czynny udział w pomiarach terenowych oraz opracowywaniu wyników. Od 2005 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni.

W latach 2014-2016 aktywnie uczestniczył w przygotowaniu założeń i realizacji zadania „Morski system pomiarowo-prognostyczny wspomagający prognozy na obszary morskie i nadbrzeżne” realizowanego przez Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni w ramach projektu pn. „METEO-RISK System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych”.