Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Mgr inż. Grzegorz Krauze

Urodzony 28 maja 1978 roku w Poznaniu. Ukończył Technikum Chemiczne w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

W IMGW-PIB pracuje od września 2003 roku kiedy to rozpoczął pracę jako stażysta. Następnie został zatrudniony na stanowisku specjalisty w Biurze Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu. Od roku 2004 przez kolejne 13 lat związany z Działem Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (DSPO) w Poznaniu. Początkowo pracował na stanowisku hydrologa, a następnie od roku 2005 do 2008 pełnił również funkcję Z-cy Kierownika DSPO Poznań. W roku 2008 został powołany na stanowisko Kierownika DSPO Poznań i sprawował tę funkcję do listopada 2015 roku. Aktualnie, od dnia 1 maja 2017 pełni obowiązki Z-cy Dyrektora Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu.

Podczas swojej dotychczasowej kariery w Instytucie związany był przede wszystkim z hydrologią i Systemem Zarządzania Jakością. Stąd też posiada niezbędną wiedzę w zakresie wykonywania pomiarów hydrometrycznych, w tym przede wszystkim metodami hydroakustycznymi.

W roku 2005 kierował zespołem odpowiedzialnym za wykorzystanie przepływomierza ultradźwiękowego ADCP do opracowania planu batymetrycznego jeziora Sława. Praca zespołu została doceniona i nagrodzona m.in. przez Dyrektora Naczelnego IMGW, a także ukazały się dwie publikacje naukowe opisujące to zagadnienie: „Nowe metody pomiarów i analiz stosowane w badaniach limnologicznych na przykładzie Jeziora Sławskiego” oraz „Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej”. Przez ostatnie lata pracy w IMGW-PIB był pracownikiem mocno zaangażowanym we wdrożenie, utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłony Kraju (HMOK). Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji audytów wewnętrznych w obszarze HMOK na stanowisku audytora wiodącego. Licznie odbyte szkolenia w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 takie jak: audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, narzędzia zarządzania jakością, system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015, zaowocowały w roku 2016 zdaniem egzaminu i zdobyciem uprawnień Pełnomocnika SZJ ISO 9001:2015. Dodatkowo jest również członkiem zespołu ds. wdrożeń w PSHM standardów WMO-WIGOS, a w przeszłości był również pracownikiem zespołu realizującego projekt ISOK. Posiada także certyfikat potwierdzający umiejętności wykonywania oceny hydromorfologicznej rzek wg metody River Habitat Survey (RHS) oraz brał udział w innych szkoleniach z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej.

Zainteresowania niezwiązane z pracą zawodową to przede wszystkim sport, a w szczególności koszykówka i piłka nożna. Jako najlepszą formę ucieczki od codziennych trosk uznaje aktywny wypoczynek i w każdej wolnej chwili realizuje go wspólnie z gronem przyjaciół i rodziny.