Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Halina Burakowska

  • mgr inż. budownictwa wodnego, Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa i Architektury,
  • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,
  • Certyfikat „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EC„

Przebieg pracy zawodowej:

Urząd Wojewódzki w Gdańsku, inspektor, woj. inspektor, orzecznictwo wodnoprawne, nadzór techniczno-budowlany nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zastępca dyr. ds. technicznych,dyrektor, Planowanie w gospodarce wodnej, nadzór nad obiektami gospodarki wodnej administrowanymi przez rzgw, gospodarowanie wodami: ochrona wód i ochrona przed powodzią, planowanie i nadzór nad realizacją programu usuwania skutków powodzi,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy Oddział Morski w Gdyni,

Główny Specjalista, opracowania, ekspertyzy w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska, realizacja projektów polskich i międzynarodowych w zakresie: wdrażania RDW, zarządzania strefą przybrzeżną oraz ochrony wód morskich, plany zarządzania ryzykiem powodzi oraz gospodarowania wodami.

0d 16.02.2017 p.o dyrektora Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni.