Powrót do góry Powrót do góry
09.07.2019

Współczesne problemy klimatu Polski – relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

W dniach 6 – 7 czerwca 2019 roku odbyła się w IMGW-PIB w Warszawie konferencja naukowa pt: „Współczesne problemy klimatu Polski” zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich, Pan Przemysław Ligenza – Dyrektor IMGW-PIB oraz Pan Rajmund Przybylak – Prezes Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Konferencji wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących 14 ośrodków akademickich, 6 instytutów badawczych oraz 2 stowarzyszenia i fundację. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTGeof. Pani Prof. Halina Lorenc przedstawiając ideę zorganizowania konferencji. Podczas uroczystego otwarcia obrad dyrektor IMGW-PIB Pan dr Przemysław Ligenza zaprezentował informacje związane ze 100-leciem polskiej służby hydrologiczno-meteorologicznej, natomiast Pan Prof. Rajmund Przybylak przybliżył formy działalności naukowej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Podczas 6 sesji przedstawionych zostało 36 referatów, natomiast w sesji posterowej zaprezentowano 15 plakatów. Ważnym zagadnieniem podjętym podczas poszczególnych sesji była współczesna zmiana klimatu rozpatrywana zarówno w aspekcie skali przestrzennej jak i podejmowanych działań (M. Sadowski, A. Marsz i A. Styszyńska, K. Bartoszek i B.M. Kaszewski, A. Wypych i Z. Ustrnul, M. Jefimow, K. Jarzyna, S. Wereski). Podkreślono także duże znaczenie zmian stosunków wodnych, w tym opadów atmosferycznych dla funkcjonowania środowiska oraz gospodarki (R. Przybylak i in., J. Wibig i W. Radziun,  Z. Kundzewicz, B. Czernecki, M. Błaś, M. Świątek i S. Walczakiewicz, K. Banasik i E. Kaznowska, K. Konca-Kędzierska, M. Żelazny, O. Skrynyk, D. Babś i R. Marcinowicz). Poza analizą zmienności warunków termicznych i opadowych autorzy wystąpień podkreślili znaczenie zmian czasowych stosunków radiacyjnych (P. Struzik i in, D. Matuszko i in., J. Krzyścin) oraz analiz synoptycznych (S. Poręba i B. Pietras, M. Kłeczek, B. Czernecki) w badaniach dynamiki klimatu i warunków pogodowych. Podkreślano duże znaczenie poznania przebiegu i częstości występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i klimatycznych (M. Miętus), w tym anomalii termicznych (U. Kossowska-Cezak, R. Twardosz, A. Krzyżewska, P. Jagiełło) i huraganowych prędkości wiatru (S. Walczakiewicz, W. Ożga). W części wystąpień przedstawiano działania adaptacyjne do zmiany klimatu podejmowane w rolnictwie (J. Kozyra) i na obszarach zurbanizowanych (G. Dumieński, E. Jakusik i D. Biernacik,  T. Kasprowicz, W. Szymalski, M. Dobek, L. Ośródka i E. Krajny, T. Niedźwiedź i E. Łupikasza, K. Jarzyna). Przedstawiono także problematykę dotyczącą funkcjonowania ekosystemów leśnych (L. Chojnacka-Ożga), bagiennych i rolniczych (K. Fortuniak i W. Pawlak, M. Siedlecki) oraz reakcji roślin dziko rosnących (M. Kępińska-Kasprzak) na zmieniające się warunki pogodowe i klimatyczne. W przedstawionych podczas konferencji wystąpieniach poruszone zostały istotne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa i zdrowia człowieka zagadnienia zmian warunków bioklimatycznych (K. Błażejczyk, K. Rozbicka i T. Rozbicki, A. Czerwińska i J. Krzyścin, M. Panfil, S. Wereski).

Końcową częścią Konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego podsumowano spotkanie i przedstawiono wnioski wynikające z podjętej tematyki. Podczas panelu dyskusyjnego Pan Bogdan Pomianek z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa przedstawił aktywność Ministerstwa związaną z działaniami podejmowanymi w związku ze zmianą klimatu i niekorzystnymi dla rolnictwa warunkami pogodowymi. Podsumowania Konferencji dokonał w imieniu Komisji Wnioskowej Pan prof. Zbigniew Ustrnul oraz w imieniu organizatorów Pani Prof. Halina Lorenc.

Komisja Wnioskowa w składzie: dr U. Kossowska-Cezak, dr hab. J. Kozyra, dr W. Ożga, prof. M. Sadowski i prof. Z. Ustrnul biorąc pod uwagę przedstawione podczas Konferencji wystąpienia i dyskusję przygotowała następujące rekomendacje:

  1. Konferencja „Współczesne problemy klimatu Polski” spotkała się z niezwykle dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i praktyków. Reprezentowane były różne dyscypliny i dziedziny nauki. Obecni też byli przedstawiciele administracji oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie adaptacji do zmian klimatu.
  2. Duża liczba wystąpień ograniczała czas na dyskusję, która pozwoliłaby na rozwinięcie i lepsze poznanie zagadnień poruszanych w referatach i na posterach. Należy w przyszłości podjąć odpowiednie działania organizacyjne w celu zapewnienia dłuższego czasu na dyskusję.
  3. Konferencja powinna stać się wydarzeniem cyklicznym i tym samym umożliwiać wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących stanu klimatu Polski i jego wpływu na środowisko i działalność człowieka.
  4. W badaniach dotyczących warunków pogodowych, klimatycznych i hydrologicznych ważnym zagadnieniem jest jakość danych, na których są one oparte. Dlatego należy dążyć do utrzymania wymaganego standardu metod pomiarowych oraz kontroli homogeniczności danych.
  5. Dużym globalnym wyzwaniem, zarówno dla nauki jak i gospodarki jest adaptacja wrażliwych działów gospodarki i społeczeństwa do zmieniających się warunków klimatycznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich efektów ekonomicznych i warunków ekologicznych. W związku z tym istnieje potrzeba rozszerzenia prowadzonych badań i ściślejszego interdyscyplinarnego ich zintegrowania przy współpracy środowiska naukowego, gospodarczego i politycznego w celu wypracowania dobrych praktyk adaptacyjnych dla sektorów i systemów przyrodniczych, dostosowanej do prognozowanych zmian klimatycznych.
  6. Działaniami podejmowanymi w celu poprawy funkcjonowania społeczeństwa w warunkach zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych jest wprowadzenie odpowiedniego programu edukacyjnego oraz komunikatywnego systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

F. Gabriela Klimek

Wyślij link Drukuj Powrót